സമരവും മൂല്യവും

യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക തത്വത്തെയും പ്രയോഗങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം.
ഭാഗം 3

# ഫിജാർ യുദ്ധവും ഹിൽഫുൽ ഫുദൂലും
-നന്മകളുടെ ഉടമ്പടി
-ഗോത്രപ്പോരുകളുടെ ചരിത്രം
ഹിൽഫുൽ ഫുദൂലും പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രവും

-സാർവത്രികവും സാർവലൌകികവുമായ തത്വങ്ങളോടുള്ള കൂറ്
-ഇതരസമൂഹങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള വിശ്വാസം
-തിരസ്കാരത്തിന്റെയും കലഹത്തിന്റെയും മാത്സര്യത്തിന്റെയും നിരാകരണം

# ബദ്റും പാഠങ്ങളും
-വംശീയചിന്തകളോടും ഗോത്രസംഘർഷങ്ങളോടുമുള്ള സമരം അഥവാ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ

# വംശീയത (ശുഊബിയഃ), ഗോത്രീയത (ഖബ്‌ലിയഃ) എന്നിവയോടുള്ള ഖുർആന്റെ സമീപനം
-ഭ്രഷ്ടനായ ഒരു മക്കക്കാരൻ (Meccan outcast) എന്നതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു സമൂഹത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും മാനവികനൈതികതയുടെയും വ്യവസ്ഥയായ മദീനയുടെ നേതാവ് എന്ന പദവിയിയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വികാസം

# സയന്റിഫിക് റേസിസം, ആധുനിക വംശീയസിദ്ധാന്തങ്ങൾ

# ഫിത്‌നക്കെതിരായ സമരങ്ങൾ
-എന്താണ് ഫിത്‌നഃ ?
-ക്രിയാത്മക ന്യൂനപക്ഷത്തെക്കുറിച്ച ചരിത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾ

യുദ്ധവും സമാധാനവും

യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക തത്വത്തെയും പ്രയോഗങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം.
ഭാഗം 1

യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും
സംഘടിത ഹിംസ, വംശീയഹത്യകൾ, ഉന്മൂലനങ്ങൾ

അട്രോസിറ്റോളജി -മാത്യു വൈറ്റ്
ചരിത്രത്തിലെ നൂറ് ക്രൂരസംഭവങ്ങൾ
രണ്ടാം ലോകയുദ്ധവും ചെങ്കിസ് ഖാനും മുതൽ ആധുനിക വംശഹത്യകൾ വരെ
നരമേധങ്ങളുടെ വേരും ഉച്ചിയും
രാജ്യതന്ത്രത്തിന്റെ അനിവാര്യവികാസം

ആർതർ ഷോപ്പനോവർ, ഫ്രീദ്രിച് നീത്ഷ്ചെ, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയ്ഡ് എന്നിവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
ജീവിതേച്ഛയും അധികാരേച്ഛയും ഭോഗേച്ഛയും

ഇച്ഛകളും മത്സരങ്ങളും
ഇച്ഛകളും ഖുർആനും ജിഹാദും