യുദ്ധവും സമാധാനവും

യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക തത്വത്തെയും പ്രയോഗങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം.
ഭാഗം 1

യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും
സംഘടിത ഹിംസ, വംശീയഹത്യകൾ, ഉന്മൂലനങ്ങൾ

അട്രോസിറ്റോളജി -മാത്യു വൈറ്റ്
ചരിത്രത്തിലെ നൂറ് ക്രൂരസംഭവങ്ങൾ
രണ്ടാം ലോകയുദ്ധവും ചെങ്കിസ് ഖാനും മുതൽ ആധുനിക വംശഹത്യകൾ വരെ
നരമേധങ്ങളുടെ വേരും ഉച്ചിയും
രാജ്യതന്ത്രത്തിന്റെ അനിവാര്യവികാസം

ആർതർ ഷോപ്പനോവർ, ഫ്രീദ്രിച് നീത്ഷ്ചെ, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയ്ഡ് എന്നിവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
ജീവിതേച്ഛയും അധികാരേച്ഛയും ഭോഗേച്ഛയും

ഇച്ഛകളും മത്സരങ്ങളും
ഇച്ഛകളും ഖുർആനും ജിഹാദും