സമരവും മൂല്യവും

യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക തത്വത്തെയും പ്രയോഗങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം.
ഭാഗം 3

# ഫിജാർ യുദ്ധവും ഹിൽഫുൽ ഫുദൂലും
-നന്മകളുടെ ഉടമ്പടി
-ഗോത്രപ്പോരുകളുടെ ചരിത്രം
ഹിൽഫുൽ ഫുദൂലും പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രവും

-സാർവത്രികവും സാർവലൌകികവുമായ തത്വങ്ങളോടുള്ള കൂറ്
-ഇതരസമൂഹങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള വിശ്വാസം
-തിരസ്കാരത്തിന്റെയും കലഹത്തിന്റെയും മാത്സര്യത്തിന്റെയും നിരാകരണം

# ബദ്റും പാഠങ്ങളും
-വംശീയചിന്തകളോടും ഗോത്രസംഘർഷങ്ങളോടുമുള്ള സമരം അഥവാ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ

# വംശീയത (ശുഊബിയഃ), ഗോത്രീയത (ഖബ്‌ലിയഃ) എന്നിവയോടുള്ള ഖുർആന്റെ സമീപനം
-ഭ്രഷ്ടനായ ഒരു മക്കക്കാരൻ (Meccan outcast) എന്നതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു സമൂഹത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും മാനവികനൈതികതയുടെയും വ്യവസ്ഥയായ മദീനയുടെ നേതാവ് എന്ന പദവിയിയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വികാസം

# സയന്റിഫിക് റേസിസം, ആധുനിക വംശീയസിദ്ധാന്തങ്ങൾ

# ഫിത്‌നക്കെതിരായ സമരങ്ങൾ
-എന്താണ് ഫിത്‌നഃ ?
-ക്രിയാത്മക ന്യൂനപക്ഷത്തെക്കുറിച്ച ചരിത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾ

സത്യാസത്യങ്ങളുടെ പോര്

യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക തത്വത്തെയും പ്രയോഗങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം.
ഭാഗം 2

# ഫുർഖാൻ എന്ന ആശയം
-ഖുർആൻ
-ജീവിതവിശുദ്ധി
-ബദ്ർ

# പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ
-വർഗസമരങ്ങൾ, അതിജീവനയുദ്ധങ്ങൾ, അധികാരമത്സരങ്ങൾ
-ധർമയുദ്ധങ്ങൾ

# കയേൻ-ആബേൽ കഥയുടെ പാഠങ്ങൾ
-ഒന്ന് സമം അഖിലം എന്ന സമവാക്യം