സത്യാസത്യങ്ങളുടെ പോര്

യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക തത്വത്തെയും പ്രയോഗങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം.
ഭാഗം 2

# ഫുർഖാൻ എന്ന ആശയം
-ഖുർആൻ
-ജീവിതവിശുദ്ധി
-ബദ്ർ

# പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ
-വർഗസമരങ്ങൾ, അതിജീവനയുദ്ധങ്ങൾ, അധികാരമത്സരങ്ങൾ
-ധർമയുദ്ധങ്ങൾ

# കയേൻ-ആബേൽ കഥയുടെ പാഠങ്ങൾ
-ഒന്ന് സമം അഖിലം എന്ന സമവാക്യം